Usługę firma pełniła należycie, zgodnie z umową i wymaganiami Inwestora zadania, wymaganiami STWiORB oraz warunkami kontraktu.