Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1137K w miejscowościach Boża Wola i Jeżówka w km od 0+000 do 3+291

Zamawiający: Zarząd Drogowy w Olkuszu


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Podstolice

Odc. I – od km ok. 0+029 (zatoka autobusowa) do km ok. 0+901 (droga gminna)

Odc. II – od km ok. 1+766 (istniejący chodnik) do km ok. 1+966 (dz. nr 751)

Odc. III – od ok.  2+7734 (cmentarz) do ok. 3+250 (granica powiatu)

Zamawiający: Powiat Wielicki reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce


Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2129K ul. Centralna w Jerzmanowicach”

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz parkingów i punktów przesiadkowych na terenie gminy Czernichów wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2183K

Zamawiający: Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z. o.o.


Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 964 Ujście Solne – Szczurowa – Biskupice Radłowskie poprzez budowę chodnika na odc. 510 w km 0+270 – 1+230 wraz z odwodnieniem w miejscowości Strzelce Małe

Zamawiający: Gmina Szczurowa


Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych dla zadania częściowego nr 1 pn.: Rozbudowa drogi gminnej 560364K ul. Ples zlokalizowanej na dz. nr: 2219 na dł. około 1,1 km w Niepołomicach

Zamawiający: Gmina Niepołomice


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych:

Zadanie częściowe nr 2: Rozbudowa drogi gminnej 560370K ul. Słonecznej zlokalizowanej na dz. nr: 145/1 na dł. około 1,93 km w Niepołomicach

Zamawiający: Gmina Niepołomice


Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację zadania pn.: Rozbudowa dróg gminnych klasy L ul. Inicjatywy Lokalnej nr 603725K, ul. Poronińskiej nr 603118K oraz ul. Jerzego Smoleńskiego nr 603318K w Krakowie w ramach inwestycji polegającej na budowie zespołu magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Kraków zlokalizowanej na działce nr 60/18, obręb: 88 Podgórze

Zamawiający: PDC Industrial Center 218 Sp. z o. o.


Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy chodników wraz z odwodnieniem w ciągu drogi krajowej nr DK44:

Zadanie 3: odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2177K do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2178K w miejscowości Zelczyna gm. Skawina (strona lewa, strona prawa)

Zadanie 4: odcinek Zelczyna w rejonie działki nr 540/1 do działki nr 316/1 w miejscowości Borek Szlachecki gm. Skawina (strona lewa, strona prawa)

Zamawiający: Gmina Skawina


Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka

Zamawiający: Gmina Mszana Dolna


„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2144K w miejscowości Narama”

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego


Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID: Cześć 2: Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic w Krakowie – Zadanie inwestycyjne – Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi.

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania pn. Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z Al. Tarnowskich wraz z rozbudową ul. Tuchowskiej

cz. I – Budowa odcinka drogi od skrzyżowania z Al. Tarnowskich do połączenia z ul. Tuchowską wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Tuchowską, budowę ronda o wielkości średnicy zewnętrznej około 60 m obejmującej elementy zabezpieczenia przed hałasem

Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie