Stabilizacja osuwisk w gminie Kamionka Wielka:

Część I : Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania: „Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego na działkach nr 397 i 398 w Kamionce Wielkiej oraz odbudowa drogi gminnej nr 290921K „Popielówka” w Kamionce Wielkiej w km 0+000 – 0+200 oraz km 0+600 – 0+800.”

Część II : Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania: „Stabilizacja osuwiska w m. Kamionka Wielka w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290941K „Homontówka-Ziobroskówka” w Kamionce Wielkiej w km 0+185 – 0+245.”

Zamawiający: Gmina Kamionka Wielka


„Rozbudowa ulicy Witkowickiej w Krakowie.”

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


„Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa budowa chodników w miejscowościach Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Tylmanowa – budowa mostu na potoku Skrodne”.

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu


„Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od km 0+000 do km 11+900 wraz z rozbiórką i budową mostów: na potoku Panna w km 0+185 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 2+144 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 8+158 w m. Jaśliska, potoku Jedlicznik w km 10+804 w m. Posada Jaśliska, rzece Jasiołka w km 11+713 w m. Wola Niżna i zabezpieczeniem osuwiska w km 3+100 w m. Daliowa oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.”

Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie


„Kompletny projekt budowlano-wykonawczy odcinka chodnika w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW781 w Zatorze, w km od 4+500 do 4+700, wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, oraz usunięciem wszelkich ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym”

Zamawiający: Gmina Zator


Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)- rozbudowa ul. Glinik w Krakowie.
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1637K Harklowa -Tylmanowa budowa chodników w miejscowości Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Tylmanowa (odcinek 4)
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu


Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011 K Kraków – Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI01012766 na potoku Podłążanka w m. Niepołomice”
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce


 

Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa dr woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy -Góra Św. Barbary”
Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach


Wykonanie dokumentacji projektowych dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakow, Gmina Mogilany dla zadania pn. ” Przebudowa drogi powiatowej 1992K na odcinku od drogi krajowej nr 7 w miejscowości Mogilany do granic administracyjnych Gminy Mogilany z Gminą Świątniki Górne wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1942K w miejscowości Konary na odcinku od drogi powiatowej nr 1992K do skrzyżowania z drogą powiatową 1946K”
Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie


Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania pn. „Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z Al. Tarnowskich wraz z rozbudową ul. Tuchowskiej”
Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa


Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 dla projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Żywieckiego łączących Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T) z siecią drogową Słowacji” – zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń w km od 0+000 do km 11+466 na terenie Gmin: Rajcza i Milówka.
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Żywcu


Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 dla projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Żywieckiego łączących Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T) z siecią drogową Słowacji” – zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr. państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie Gmin: Rajcza, Milówka i Ujsoły.
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Żywcu


Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Skowronkowej w Lublinie, na odcinku od al. Warszawskiej do granicy miasta Lublin, wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową sięgaczy oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie


Modernizacja DW 975 na odcinku Gmina Wojnicz – Gmina Chełmiec (DK 75) – opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy DW 975 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie


Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Przebudowa ul. Wieczorka w Radlinie wraz z odwodnieniem.
Zamawiający: Miasto Radlin


Uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica na odcinku od ul. Zdrojowej do granicy z miejscowością Szczawnica.
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu