Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2027K z drogą powiatową 2034K w miejscowości Siercza w km 1+977,00”

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce


Przebudowa drogi powiatowej Nr 0260T Nowy Dwór – Ostrów – Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg we Włoszczowie


Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych:

zadanie 1: Rozbudowa (obejmująca w szczególności wykonanie chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanałem technologicznym, oświetleniem) drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik na odcinku od km 1+432 do km 2+684 w miejscowości Dział

Zadanie 2: Rozbudowa (obejmująca w szczególności wykonanie chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanałem technologicznym lub odstępstwem, oświetleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w miejscowości Ratułów

Zamawiający: Gmina Czarny Dunajec 


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Wapiennej w Bielsku-Białej”

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku Białej


Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZDRID: Cześć 2: Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic w Krakowie – Zadanie inwestycyjne – Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi.”

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania pn. „Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z Al. Tarnowskich wraz z rozbudową ul. Tuchowskiej”

Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa