Wykonanie i aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi krajowej 75 z drogą powiatową nr 1525 K w miejscowości Maciejowa

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu


Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Łopackiego dz. Nr 24/9 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta (od Ronda Hipokratesa) do ul. Okulickiego wraz z odwodnieniem, oświetlenie, kolidującym uzbrojeniem wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZDRID: Cześć 2: Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic w Krakowie – Zadanie inwestycyjne – Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi.”

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


Stabilizacja osuwisk w gminie Kamionka Wielka:

Część I : Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania: „Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego na działkach nr 397 i 398 w Kamionce Wielkiej oraz odbudowa drogi gminnej nr 290921K „Popielówka” w Kamionce Wielkiej w km 0+000 – 0+200 oraz km 0+600 – 0+800.”

Część II : Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania: „Stabilizacja osuwiska w m. Kamionka Wielka w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290941K „Homontówka-Ziobroskówka” w Kamionce Wielkiej w km 0+185 – 0+245.”

Zamawiający: Gmina Kamionka Wielka


Projekt przebudowy drogi nr 510460K „Droga przez wieś w Palczowicach” polegającej na budowie chodnika wraz z oświetleniem na dł. ok. 200 mb.

Zamawiający: Gmina Zator


„Rozbudowa ulicy Witkowickiej w Krakowie.”

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)- rozbudowa ul. Glinik w Krakowie.

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa dr woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy -Góra Św. Barbary”

Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach


Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania pn. „Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z Al. Tarnowskich wraz z rozbudową ul. Tuchowskiej”

Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa


Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Skowronkowej w Lublinie, na odcinku od al. Warszawskiej do granicy miasta Lublin, wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową sięgaczy oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie