Zakres działalności

 1. Projektowanie: Wykonywanie różnych faz projektów: planistycznej, koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych branży drogowej, mostowej, hydrotechnicznej i melioracyjnej oraz zabezpieczania osuwisk. Wykonujemy również kompleksowe projekty obejmujące wszystkie roboty branżowe: wod.-kan., elektryczne, gazowe, teletechniczne i inne. Dokumentacje wykonywane są w nowoczesnych programach komputerowych wspomagających i optymalizujących proces projektowania np. AutoCAD, Civil 3D, GACAD – Gaznaki (Geoasystent PRO) i inne.

 2. Zarządzanie procesem inwestycji wraz z nadzorem: Zarządzanie procesem inwestycji budowlanych w branżach drogowej, mostowej, hydrotechnicznej i melioracyjnej, kubaturowej, kolejowej oraz gospodarki wodno-ściekowej i ciepłowniczej, w tym prowadzenie wielobranżowych nadzorów inwestorskich oraz pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.Zarządzanie kontraktami realizujemy w oparciu o międzynarodowe standardy warunków kontaktowych np. FIDIC lub inne warunki przyjęte przez Zamawiających.

 3. Sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu rozumianego według Międzynarodowych Warunków Realizacji Kontraktów FIDIC lub innych, a więc występowanie w roli rozstrzygającego na kontraktach zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót.

 4. Wykonywanie na zlecenie różnych Inwestorów pomiarów ruchu wraz z ich analizą m.in. Generalnego Pomiaru Ruchu dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 5. Ekspertyzy i opinie: Sporządzanie różnego rodzaju ekspertyz i opinii dotyczących zarówno prawidłowości wykonania dokumentacji jak i przebiegów procesów inwestycyjnych wszystkich branż, możliwość sporządzania opinii dotyczących spraw finansowych na kontraktach (np. roszczenia). Współpracujemy z kancelarią prawną mającą duże doświadczenie w prawnej obsłudze kontraktów budowlanych opartych m. in. o Międzynarodowe Warunki Realizacji Kontraktów FIDIC.

 6. Szkolenia: Organizowanie szkoleń w zakresie realizacji kontraktów budowlanych, w szczególności opartych na Międzynarodowych Warunkach Realizacji Kontraktów FIDIC zarówno dla przedstawicieli inwestorów jak i pracowników firm budowlanych.

Scope of activities

 1. Design: Execution of various project phases: planning, conceptual designs, construction and working designs in the road, bridge, hydraulic, irrigation and drainage engineering industries as well as securing hillsides. We also implement comprehensive projects covering all construction trades: water and sewage, electrical, gas, telecommunication installations and other. The design documentation is prepared using modern computer software, assisting and optimizing the design process, e.g. AutoCAD, Civil 3D, GACAD – Gaznaki (Geoasystent PRO) and other.

 2. Investment process management including supervision: Construction investment management in the road, bridge, hydraulic, irrigation and drainage, industrial buildings, railway industries as well as water and sewage and heating systems, including carrying out cross-industry investor supervision and acting as and acting as a project management company. The management of contracts is performed based on international contractual term standards, e.g. FIDIC or other terms adopted by the Ordering Party.

 3. Acting as an Engineer: Exercising the function of Engineer understood according to the International Contract Performance Terms FIDIC or other, which entails the role of dispute settlement authority in contracts concluded between the Ordering Party and the Contractor.

 4. Performing traffic measurements including their analysis at the commission of various Investors, such as General Traffic Measurement for the General Directorate for National Roads and Motorways.

 5. Analyses and opinions: Preparing all types of assessments and opinions regarding both the correctness of documentation and the course of investment processes in all industries, the possibility to prepare opinions regarding financial matters in contracts (e.g. claims). We work with a law firm with extensive experience in the legal handling of construction contracts based on, e.g. International Contract Performance Terms FIDIC.

 6. Training: Organizing training in the field of construction contracts, in particular those based on the Internationl Contract Performance Terms FIDIC, both for investor representatives and construction company employees.