Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla rozbudowy i przebudowy dróg gminnych:

Zadanie częściowe nr 3: Rozbudowa drogi gminnej 560384K ul. Akacjowej zlokalizowanej na dz. nr: 326 o 340/1 na dł. około 1,16 km w Niepołomicach, z uwzględnieniem przejścia dla pieszych przez drogę krajową

Zamawiający: Gmina Niepołomice


Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomiróg od centrum sołectwa w kierunku drogi krajowej 94

Zamawiający: P-BUD


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej od DK94 do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej

Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie


Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na realizację dla przebudowy drogi wojewódzkiej i budowy zjazdów dla planowanej inwestycji w miejscowości Zakrzów

Zamawiający: PDC Industrial Center 245 Sp. z o. o.


Opracowanie dokumentacji technicznych dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1305R Machowa – Łęki Górne w km 0+019 – 4+319 w miejscowościach Machowa, Podlesie Machowskie i Łęki Górne

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy


Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi wewnętrznej, działka ewid. nr 1308/3 łączącej ulicę Wyszyńskiego z ulicą Sienkiewicza w Tarnobrzegu

Zamawiający: Master Development Poland Sp. z o. o.


Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania pn. Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z Al. Tarnowskich wraz z rozbudową ul. Tuchowskiej

cz. II – Budowa parkingu położonego na dz. nr 2 obr. 300 wraz z drogą dojazdową na dz. nr 262 obr. 300 od ul. Tuchowskiej

cz. III – Rozbudowa ul. Tuchowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamkową do zjazdu z drogi krajowej nr 94

cz. IV – Rozbudowa ul. Tuchowskiej na odcinku od zjazdu do granicy miasta

Zamawiający: Urząd Miasta Tarnowa – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór – Ostrów – Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór”

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie

ZOBACZ PLIK


„Koncepcja układu drogowego pozwalającego skomunikować teren inwestycji od strony południowej wraz z rozwiązaniem przyłączenia bezpośrednio do ul. Tuchowskiej”

Zamawiający: Panattoni Development Europe Sp. z o.o.


Wykonanie 6-ciu zadań projektowych związanych z drogami powiatowymi oraz wojewódzkimi zlokalizowanymi na terenie Gminy Czarny Dunajec, polegających na zaprojektowaniu odcinków chodników wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych:

Część 1: „Opracowanie dokumentacji rozbudowy (obejmującej w szczególności wykonania chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanałem technologicznym, oświetleniem) drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik na odcinku od km 1+432 do km 2+684 w miejscowości Dział”

Część 2: Rozbudowa (obejmująca w szczególności wykonanie chodnika wraz z wymaganym odwodnieniem, kanałem technologicznym lub odstępstwem, oświetleniem) drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin na odcinku od km 9+440 do km 10+880 w miejscowości Ratułów

Zamawiający: Gmina Czarny Dunajec 

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2027K z drogą powiatową 2034K w miejscowości Siercza w km 1+977,00”

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Wapiennej w Bielsku-Białej”

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku Białej

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno – Wola Świdzińska”.

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ulicy łączącej ul. Ceglaną w Busku-Zdroju z ul. Korczyńską w Zbludowicach wraz z budową ronda”

Zamawiający: Gmina Busko-Zdrój

ZOBACZ PLIK


Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych:

zadanie nr 2: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne w km 12+000 – 15+902 w miejscowości Kamionka Mała i Laskowa”

zadanie nr 3: „Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1618K Limanowa – Szyk – Mstów w km 5+800 – 8+115, 8+500 – 11+332,70 w miejscowości Rupniów, Nowe Rybie i Szyk”

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej

ZOBACZ PLIK

ZOBACZ PLIK


Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)- rozbudowa ul. Glinik w Krakowie.

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową parkingu typu Park nad Ride: Odcinek I – km od 10+777 do km 10+843, odcinek II – km od 11-298 do km 12+053, odcinek III – km od 14-820 do km 16+045 w miejscowości Ujsoły i Glinka

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Żywcu


Wykonanie i aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi krajowej 75 z drogą powiatową nr 1525 K w miejscowości Maciejowa

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu


Projekt przebudowy drogi nr 510460K „Droga przez wieś w Palczowicach” polegającej na budowie chodnika wraz z oświetleniem na dł. ok. 200 mb.

Zamawiający: Gmina Zator


Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Skowronkowej w Lublinie, na odcinku od al. Warszawskiej do granicy miasta Lublin, wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową sięgaczy oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie


„Rozbudowa ulicy Witkowickiej w Krakowie.”

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


Stabilizacja osuwisk w gminie Kamionka Wielka:

Część I : Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania: „Stabilizacja osuwiska zlokalizowanego na działkach nr 397 i 398 w Kamionce Wielkiej oraz odbudowa drogi gminnej nr 290921K „Popielówka” w Kamionce Wielkiej w km 0+000 – 0+200 oraz km 0+600 – 0+800.”

Część II : Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania: „Stabilizacja osuwiska w m. Kamionka Wielka w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 290941K „Homontówka-Ziobroskówka” w Kamionce Wielkiej w km 0+185 – 0+245.”

Zamawiający: Gmina Kamionka Wielka


Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa dr woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy -Góra Św. Barbary”

Zamawiający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach


Zaprojektowanie i przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo, zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 380+559 u zbiegu ulic: Kościuszki (dk79), Harcerskiej i Metalurgicznej w Trzebini”

Zamawiający: EUROVIA Polska S.A.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Projekt „Budowy parkingu wraz z odwodnieniem w Palczowicach w rejonie Orlika.”

Zamawiający: Gmina Zator

ZOBACZ PLIK


Projekt przebudowy drogi gminnej nr 510435K „Laskowa – od szkoły do wąwozu” w Laskowej na odcinku ok. 200 mb, wraz z miejscami postojowymi w rejonie szkoły.

Zamawiający: Gmina Zator


Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011 K Kraków – Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI01012766 na potoku Podłążanka w m. Niepołomice”

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce


Uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica na odcinku od ul. Zdrojowej do granicy z miejscowością Szczawnica.

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu


Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Przebudowa ul. Wieczorka w Radlinie wraz z odwodnieniem.

Zamawiający: Miasto Radlin


Modernizacja DW 975 na odcinku Gmina Wojnicz – Gmina Chełmiec (DK 75) – opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy DW 975 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 dla projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Żywieckiego łączących Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T) z siecią drogową Słowacji” – zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń w km od 0+000 do km 11+466 na terenie Gmin: Rajcza i Milówka.

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Żywcu

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 -2020 dla projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Żywieckiego łączących Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T) z siecią drogową na Słowacji” – zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica – Rajcza – Ujsoły – granica Państwa” w km 0+000 – 21 +993 na terenie gmin: Rajcza, Milówka i Ujsoły”

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Żywcu

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowych dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakow, Gmina Mogilany dla zadania pn. ” Przebudowa drogi powiatowej 1992K na odcinku od drogi krajowej nr 7 w miejscowości Mogilany do granic administracyjnych Gminy Mogilany z Gminą Świątniki Górne wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1942K w miejscowości Konary na odcinku od drogi powiatowej nr 1992K do skrzyżowania z drogą powiatową 1946K”

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie


 „Kompletny projekt budowlano-wykonawczy odcinka chodnika w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW781 w Zatorze, w km od 4+500 do 4+700, wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, oraz usunięciem wszelkich ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym”

Zamawiający: Gmina Zator


„Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od km 0+000 do km 11+900 wraz z rozbiórką i budową mostów: na potoku Panna w km 0+185 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 2+144 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 8+158 w m. Jaśliska, potoku Jedlicznik w km 10+804 w m. Posada Jaśliska, rzece Jasiołka w km 11+713 w m. Wola Niżna i zabezpieczeniem osuwiska w km 3+100 w m. Daliowa oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.”

Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie


Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1637K Harklowa -Tylmanowa budowa chodników w miejscowości Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Tylmanowa (odcinek 4)

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu


„Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa budowa chodników w miejscowościach Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Tylmanowa – budowa mostu na potoku Skrodne”.

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu


Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa – Barnowiec z drogą krajową nr 75 w miejscowości Maciejowa.

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo -budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1393K Ciężkowice -Jastrzębia -Zdonia w m. Jastrzębia w km 11+330 do km 11+660”

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

ZOBACZ PLIK


Projekt remontu nawierzchni autostrady A-4 Kraków – Katowice
Zamawiający: ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie

Inwestor: Stalexport

ZOBACZ PLIK


Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap III
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dębica

Inwestor: Urząd Miasta Tarnów

ZOBACZ PLIK ZOBACZ PLIK ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej odwodnienia drogi gminnej dz. Nr 257/2 obręb Pietrzejowice na odcinku DW 776 do okolicy dz. 118/6(włącznie) Obrę Pietrzejowice ze sprowadzeniem wody do rowu biegnącego doliną

Zamawiający: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

ZOBACZ PLIK


Dokumentacja projektowo -kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w Graboszycach, w km 0+000 – 1+034 wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych”

Zamawiający: Gmina Zator

 ZOBACZ PLIK


Opracowanie kompletnych projektów budowlanych i projektów wykonawczych wszystkich branż wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji dla budowy drogi gminnej na ulicy Rzecznej w Siewierzu.

Zamawiający: Gmina Siewierz

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dwuwariantowej koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej na: Budowę drogi klasy D Brańkówka -Wodniakówka-Gołębiówka z obiektami inżynierskimi, zlokalizowanej na terenie gmin Mucharz i Wadowice, powiat Wadowice, województwo małopolskie.

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Czarna Przemsza w Sosnowcu.

Zamawiający: Urząd Miejski w Sosnowcu


Rozbudowa drogi gminnej ul. K. Żmirka na odcinku od drogi krajowej nr 79 ul. Krakowskiej do nieruchomości nr 1201/2 (długości 320mb), oraz budowa drogi łączącej ul. Ochronkową z ul. K. Żmirka długości 150mb.

Zamawiający: Gmina Trzebinia


Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – DW 975 na odcinku Olszyny – Roztoka z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas

Zamawiający: HEILIT+WOERNER Sp. z o.o.
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Projekt budowlany: parkingów, dróg wewnętrznych dojazdowych, chodników i placów w centrum handlowym w Olkuszu oraz drogi łączącej stację benzynową z ulicą Sławkowską wraz ze skrzyżowaniem (uzyskanie pozwolenia na budowę) oraz zaprojektowanie systemu odwodnienia (kratek ściekowych)

Zamawiający: ARCHIGRAF Przemysław Zamorski


Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T na odc. granica powiatu włoszczowskiego Zabrody – Oleszno”.

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowej

ZOBACZ PLIK


Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 768 z drogą gminną nr 250691 – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn.: „Sulin – Muszyna – Żagiestów kładka współpracy i rozwoju pogranicza”.

Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

ZOBACZ PLIK


Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Granicznej w Zatorze w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (ZDP Oświęcim).

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy/budowy drogi gminnej dla zadań inwestycyjnych: Zadanie A: o nazwie „Przebudowa i rozbudowa ul. Kasprusie wraz z mostem w ciągu ul. Orkana w Zakopanem”, Zadanie B: o nazwie „Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka w Zakopanem”.

Zamawiający: Urząd Miasta Zakopane


Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K (dawna 04-104) na odcinku Babice – Harmęże – etap II.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu


Projekt budowlano-wykonawczy wykonania remontu przepustu potoku Pławianka (droga powiatowa nr 1877K).

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu


Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap II.

Inwestor: Urząd Miasta Tarnów
Zamawiający: SKANSKA

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej dla zadania: „1. Przebudowa drogi gminnej nr 510424 K „Graboszyce Przybradz” w zakresie budowy prawostronnego chodnika” 2. Budowa miejsc parkingowych przy drodze gminnej nr 510424 K w rejonie Domu Ludowego w Graboszycach.

Zamawiający: Urząd Miejski w Zatorze

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania : ” 1. Przebudowa drogi gminnej nr 510423 K pn. „Droga w Graboszycach od DK 28 w kierunku ośrodka wypoczynkowego”. 2. Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 510423 K pn. „Droga w Graboszycach od DK 28 w kierunku ośrodka wypoczynkowego.

Zamawiający: Urząd Miejski w Zatorze

ZOBACZ PLIK


Zabezpieczenie koryta potoku Zdynianka na odcinku w km 2+280 – 3+300 w m. Kwiatoń/Smerekowiec, gm. Uście Gorlickie, pow. gorlicki, woj. małopolskie.

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Lokalne zabezpieczenie brzegów pot. Czerna w km 0+300-2+500 w m. Stryszawa, gm. Stryszawa, pow. suski, woj. małopolskie.

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Zabezpieczenie brzegów pot. Stachorówka w km 0+000-0+800 w m. Skawa, gm. Raba Wyżna, pow. nowotarski, woj. małopolskie.

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadań pn.
1. „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej publicznej nr k270000 Biecz-Belna dolna km 0+480 – 0+610”.
2. „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej dz. nr ew. 549/1 w Grudnej Kępskiej – droga przez las km 0+280 – 0+310” realizowanych w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych w 2013 roku.

Zamawiający: Gmina Biecz

ZOBACZ PLIK


Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych DW 975 – odnowa nawierzchni DW 975 na odcinku Żabno – Biskupice Radłowskie.

Zamawiający: SKANSKA S.A.
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Projekt budowlany do przebudowy dróg leśnych nr 10/II (nr inw. 220/129) i 10/III.

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nawojowa

ZOBACZ PLIK


Zaprojektowanie drogi gminnej Dąbrówka-Durówka łączącej przysiółek Role z przysiółkiem Durówka długości około L=934,0m, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego Zbiornik Wodny Świnna Poręba na rzece Skawie.

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. Przeniesienie drogi gminnej o dł. 850 mb (dz. ew. 118/12; 118/14; 118/15; 119/1;120/1; 120/2; 120/3;120/4; 121; 122/1; 123) w miejscowości Pietrzejowice, w zamian za stabilizację osuwiska i zabezpieczenie drogi dz. nr ewid. 257/2 w km 0+200,0 – 0+490,0 Pietrzejowice.

Zamawiający: Gmina Kocmyrzów – Luborzyca

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi leśnej wewnętrznej przeciwpożarowej w leśnictwie Bieśnik przebiegającej przez oddz. 260,261,262,271 o długości 2600m oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji budowy drogi.

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik

ZOBACZ PLIK


Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych z podziałem na zadania: Zadanie I – Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą wojewódzką nr 975 w m. Biskupice Radłowskie oraz budowa stanowiska do wazenia pojazdów. Zadanie II – Odnowa nawierzchni DW nr 975 na odcinku Zabno – Biskupice Radłowskie odc. 050 km 0+320 – 1+494 o dług. 1174 mb, odc. 050 km 1+818 – 2+392 o dług. 574 mb, odc. 060 km 0+029 – 0+054 o dług. 25mb.”

Zamawiający: SKANSKA S.A.

ZOBACZ PLIK


Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na przystosowanie poboczy dróg do ruchu pieszego na czterech odcinkach dróg gminnych w następujących miejscowościach: Wólka Podleśna, Tajęcina, Łąka, Nowa Wieś oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji powyższej inwestycji.

Zamawiający: Urząd Gminy Trzebownisko

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutków w ciągu drogi nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów w m. Ujazd w km 5+200 – 5+500.

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy/budowy drogi gminnej, prowadzonej w procedurze ZRID, dla zadań inwestycyjnych: Zadanie A: nr 2011-166 o nazwie Modernizacja drogi ul. Do Bristolu w Zakopanem; Zadanie B: nr 2012 -003 o nazwie Budowa drogi ul. Kasprowicza – dojazd do oczyszczalni ścieków i zespołu budynków Wielorodzinnych.

Zamawiający: Urząd Miasta Zakopane


Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1893K ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu

ZOBACZ PLIK


Rozbudowa drogi powiatowej nr 1211K relacji Miechów (ul. Powstańców) – Zielenice,
na dł. 13,857 km, od km 1+060 do km 14+917.

Zamawiający: POLDIM S.A.
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację drogi leśnej
Wierchomla – Pod Hale nr inw. 242/780/21 wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budowę i sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji.

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego przebudowy ulicy Borowe Pole w Zawierciu wraz z odwodnieniem w ramach zadania pn.: „Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa.”

Zamawiający: Urząd Miejski w Zawierciu

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego przebudowy ulicy Źródlanej w Zawierciu wraz z odwodnieniem w ramach zadania pn.: „Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa.”

Zamawiający: Urząd Miejski w Zawierciu

ZOBACZ PLIK


Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego przebudowy ulicy Podmiejskiej – budowa chodnika w ulicy Podmiejskiej w Zawierciu.

Zamawiający: Urząd Miejski w Zawierciu

ZOBACZ PLIK


Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gminy Kamionka Wielka.

Zamawiający: Urząd Gminy Kamionka Wielka

ZOBACZ PLIK


Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 794.
Zadanie 2 Strzegowa-Wolbrom, odcinek długości 8,15 km.

Zamawiający: STRABAG S.A.
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ciągu drogi woj. nr 969 Nowy Targ-Brzezna-Stary Sącz odc. 100 w km od 0+930 do 1+950 w m. Zabrzeż.

Zamawiający: Gmina Łącko

ZOBACZ PLIK


Przebudowa drogi krajowej nr 73 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Busko-Zdrój – gmina Busko-Zdrój, od km 58+130 do 59+300 str. prawa od km 60+550 do km 60+680 str. prawa, od km 61+200 do km 62+400 str. prawa, od km 59+300 do km 61+380 str. lewa, dł. ok.4,58 km.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

ZOBACZ PLIK


Przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 794 z drogą powiatową nr K 2158
i ul. Kowali w m. Zielonki.
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie


Odbudowa drogi powiatowej nr 1531K Rytro – Sucha Struga – Głębokie wraz z odbudową jej zabezpieczenia od strony rzeki Poprad.

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

ZOBACZ PLIK


Przebudowa drogi leśnej Mędrzechów w leśnictwie Szczucin.

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska

ZOBACZ PLIK


Koncepcja drogi gminnej Kotelnica wraz z odprowadzeniem wód opadowych z obszaru Kotelnica w Zakopanem.
Zamawiający: Urząd Miasta w Zakopanem

ZOBACZ PLIK


Projekt wykonawczy przebudowy ulicy Sewera w Krakowie.

Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie


Projekt budowlano-wykonawczy chodnika przy drodze wojewódzkiej 964 w Wiśniowej.

Zamawiający: Urząd Gminy Wiśniowa


Projekt budowlano-wykonawczy chodnika przy ul. Żabieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej 975 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zamawiający: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Projekt budowlano-wykonawczy parkingów przy ulicach Ludźmierskiej i Obrońców Krzyża w Krakowie.

Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Koncepcja modernizacji ulicy Okrąg w Krakowie.

Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Koncepcja modernizacji ulicy Oszustowskiego w Krakowie.

Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Koncepcja modernizacji ulicy Czeczeńskiej w Krakowie.

Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Koncepcja przebudowy ulicy Kublińskiego w Krakowie.

Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie

ZOBACZ PLIK


Koncepcja przebudowy ulicy Goplana i Irysowa w Krakowie.

Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie


Koncepcja przebudowy ulicy Micińskiego w Krakowie.

Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie


Koncepcja budowy parkingu przy ulicy Jarzębiny w Krakowie.

Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie


Projekt budowlano-wykonawczy parkingów przy ulicy Bohaterów Wietnamu w Krakowie.

Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie


Koncepcja przebudowy ulicy Dukatów w Krakowie.

Zamawiający: Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie


Projekt budowlany ulicy Masłomiąca w Michałowicach.

Zamawiający: Osoba prywatna


Koncepcja przebudowy ulicy Belwederczyków w Krakowie.

Zamawiający: EKO PBH
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie