„Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad Budową węzła drogowego
w ciągu autostrady A4 Kraków-Tarnów od km 435+216,38 do km 436+069,27
na odcinku węzeł Kraków-Wieliczka – węzeł Targowisko i rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 964 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmiana przebiegu potoków Podłężanka i Zakrzowianka”.