Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu