Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Jarosławiec – Miączyn od km 281+380 do km 282+526 (na terenie zabudowanym) oraz od km 285+600 do km 288+800 (na terenie niezabudowanym)

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie