Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600,00 do km 53+320,00 w miejscowości Tęgoborze wraz z odwodnieniem osuwiska”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie